ماه: تیر 1402

سومین مرحله بازرسی و نظارت از واحد های صنفی بخش هزارجریب نکا

با پیگیریهای بخشدار هزارجریب نکا کارگروهی متشکل از کارشناسان صنعت معدن؛بهداشت؛اداره غله و با حضور نماینده بخشدار هزارجریب از واحد‌های صنفی بخش بازدید بعمل آمده است بیشترین تخلفات
ادامه مطلب