دسته: اجتماعی

کارگاه آموزشی مهارتهای قرآنی‌تربیتی خواهران درشهرستان نکا افتتاح شد

افتتاحیه کارگاه آموزشی مهارتهای قرآنی‌تربیتی خواهران شهرستان نکا این افتتاحیه که بامحفل انس با قرآن همراه بود ؛ قاریان برجسته استانی و کشوری (حاج‌صابر فتحی *آقای محمد رضا
ادامه مطلب