وقتی دلتنگ گذشته میشوم ، رو به عکس های قدیمی می آورم ولی انگار تصاویر هم مُسکن لحظه ای ست. نمیدانم چرا دلگیرم !؟ شاکی وناراضی ! میگویند